036-5369151 info@slbalmere.nl

Doelen

Doelen

De stichting heeft ten doel de belangenbehartiging van de sector, teneinde groei en verbetering van de toeristische sector te bereiken en tracht dit doel te bereiken door:

 1. door samenwerking en overleg meer gasten naar Almere te trekken;
 2. meer directe omzet binnen de recreatie of toeristische recreatieve sectoren (horeca en middenstand) van Almere te realiseren;
 3. meer werkgelegenheid in Almere te creëren;
 4. actief in te spelen op kansen binnen de toeristische markt, of hierop beter in spelen;
 5. met gemeente Almere voorwaardenscheppend beleid voor het faciliteren van toeristische en recreatieve initiatieven op te stellen

Gedragscode / Integriteit

 1. De stichting zal in principe geen zaken behandelen waarbij niet het algemene belang van de sector gediend is, dat wil zeggen dat zaken van individuele ondernemers slechts in algemene zin onder de aandacht van de stichting gebracht mogen worden of behandeld worden als dit het belang van een gebied of branche van de sector dient.
 2. Bestuursleden stellen het belang van de stichting centraal en handelen altijd in het belang van de Stichting.
 3. Bestuursleden nemen van derden geen vergoedingen, goederen of diensten aan, die hun positie mogelijk kunnen beïnvloeden.
 4. De bestuursleden dienen er bij hun handelen altijd voor te zorgen, dat de integriteit van de stichting gewaarborgd blijft, evenals het vertrouwen in de stichting.
 5. De bestuursleden vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en bestuurder.
 6. De bestuurdersleden melden al hun persoonlijke en/of zakelijke belangen of werkzaamheden voor organisaties en ondernemingen, waarmee de stichting (mogelijk) zakelijke betrekkingen onderhoudt.
 7. De bestuursleden, die een persoonlijk of zakelijk belang hebben bij een beslissing van de stichting, onthouden zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de besluitvorming hierover.
 8. Bestuursleden gaan zorgvuldig om met de informatie, waarover zij vanuit hun functie in het bestuur beschikken. Ook betrachten zij geheimhouding ten aanzien van informatie, die hen vertrouwelijk wordt verstrekt. Deze geheimhouding blijft gelden na beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur.
 9. Bestuursleden gebruiken informatie, waarover zij uit hoofde van hun lidmaatschap beschikken, nooit voor eigen belang of voor persoonlijke of zakelijke betrekkingen.
 10. Donateurschap wordt aan gegaan voor de periode van een jaar.
 11. Indien donateur het opvolgende kalenderjaar zijn donateurschap wenst te beëindigen kan dit door middel van een email aan info@slbalmere.nl 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar.
 12. Er wordt geen restitutie verleent over al betaalde bijdrages.
 13. Indien men in het kalenderjaar donateur wordt volgt een evenredige bijdrage op basis van kwartalen.